Obrazec standardnih informacij

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket, kot to določa ZvPot. S tem ste upravičenec polne zaščite, kot jo predvideva Direktiva EU o paketnih potovanjih. Oliver turizem prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti ter tudi zagotavlja jamstvo, da se v primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, kadar je organizator Oliver turizem, povrnejo vaša vplačila in/ali zagotovi vaš povratek, kadar tak turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z veljavno zakonodajo vam Oliver turizem zagotavlja:

 • Prejem vseh potrebnih informacij o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih.
 • Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovoren organizator potovanja. Kadar to ni Oliver turizem boste o tem ustrezno obveščeni.
 • Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 • Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Cena turističnega paketa se lahko poveča, kadar nastanejo posebni stroški (na primer povišanje cene goriva) in če je tako izrecno določeno v pogodbi, vendar najkasneje 20 dni pred začetkom izvedbe turističnega paketa. Če je povišanje višje od 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico odstopa od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico tudi do znižanja cene, ob nastopu okoliščin, ki to omogočajo.
 • Od pogodbe lahko brez plačila kakršnega koli (zavarovanja rizika odpovedi) in s povračilom vseh plačil odstopite, če se bistveno spremeni kateri koli od osnovnih elementov turističnega paketa, razen cene. Če podjetje, odgovorno za izvedbo turističnega paketa, le-tega pred njegovim začetkom izvedbe prekliče ali odpove, ste upravičeni do povračila vplačil le v primeru posebnih okoliščin, predvidenih v zakonodaji pa tudi do povrnitve morebitne škode.
 • V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, vendar samo v zakonodaji predvidenih primerih, ki bi vplivali na izvedbo storitev, ki jih vsebuje turistični paket.
 • Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine. Odstopnina v tem primeru pomeni stroške odpovedi pogodbe skladno s Splošnimi pogoji in navodili podjetja Oliver turizem, ki so dostopni na spletni strani https://www.oliver-turizem.si
 • Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate kot potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in to brez plačila kakršne koli odstopnine.
 • Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 • V primeru težav vam bo podjetje Oliver turizem nudilo vso potrebno pomoč.
 • V primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, ki onemogočajo ali preprečujejo izvedbo že vplačanega turističnega paketa, imate pravico do izvedbe le-tega, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče pa do vračila vplačil ali povratka v odhodni kraj, v kolikor je bil prevoz del vplačanega turističnega paketa. Za dogodke, ki bi lahko nastopili v takem primeru jamči Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Ljubljana; telefonska številka asistenčno storitvenega centra: 080 28 64
 • Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

Poljčane, september 2019