Splošni pogoji v agenciji Oliver turizem

1. Prijava

Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira OLIVER TURIZEM v poslovalnici OLIVER TURIZEM, preko telefona, spletne strani ali v kateri pooblaščeni agenciji. Osnova je izpolnjen prijavni dokument in vplačana akontacija.

2. Plačilo

Akontacija se vplača ob prijavi in znaša najmanj 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del se plača najpozneje 10 dni pred pričetkom potovanja. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju.

3. Storitve, ki so zajete v ceno aranžmaja

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske, gostinske storitve navedene v programu, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za namestitev v dvoposteljni sobi.

4. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), in so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej. Potnik lahko ob prijavi navede želje po dodatnih oz. posebnih storitvah in jih doplača poleg cene aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja v kraju, kjer so storitve opravljene in sicer v ustrezni valuti.

5. Cene

Cene potovanj so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. OLIVER TURIZEM ima pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskem zakonikom in zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, če je prišlo do spremembe v menjalnem valutnem tečaju ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. OLIVER TURIZEM sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do 20 (dvajsetega) dne pred začetkom potovanja in potnika o spremembi takoj obvesti. V primeru podražitve večje od 10% ima potnik pravico do odpovedi in povračila celotnega vplačanega zneska. Cene veljajo izključno za storitve navedene v programu.

6. Odpoved potovanja

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil za potovanje. V tem primeru ima OLIVER TURIZEM pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal pisno odpoved, in sicer:

Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi:

  • odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,
  • odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
  • odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
  • odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,
  • odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja

V primeru odpovedi REDNIH LETALSKIH KART, REZERVACIJ SAMIH LETALSKIH KART ( npr. leti z  Air Berlin grupa, Condor…), KRIŽARJENJ, KROŽNIH POTOVANJ, POPOTOVANJ, NAJEMA VOZIL in PLOVIL, PAVŠALNIH ARANŽMAJEV VEZANIH NA REDNE LINIJE,  PAVŠALNIH ARANŽMAJEV V NOVOLETNIH ALI BOŽIČNIH TERMINIH, PAVŠALNIH ARANŽMAJEV V ČASU POSEBNIH PRAZNIKOV NA DESTINACIJAH (npr. karneval v RIU…) in DRUGI POSEBNI PAKETI ( npr. posebni športni paketi, pohodniški, teniški, golf paketi..) so stroški odpovedi 100% osnovne cene že takoj po fiksni potrditvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnega potovanja, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov.

7. Odstopnina

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo…), ni pa plačal odstopnine, zadrži OLIVER TURIZEM povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v 6. točki splošnih pogojev. V primeru plačane odstopnine ima OLIVER TURIZEM pravico le do povračila administrativnih stroškov.

8. Potni dokumenti

Potniki, ki se prijavljajo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list oz. Osebni dokument, potreben za potovanje. Potniki morajo ob prijavi oz. do roka, ki je v programu določen, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države v katero potujejo. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna OLIVER TURIZEM tako, kot da je potnik potovanje odpovedal.

9. Carinski in devizni predpisi

Potniki so dolžni spoštovati carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja predpisov potniki ne morejo nadaljevati potovanja, nosijo vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

10. Odpoved potovanja ali sprememba programa

OLIVER TURIZEM si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7(sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Prav tako si OLIVER TURIZEM pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.), za OLIVER TURIZEM pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj sprejel rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

OLIVER TURIZEM si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere OLIVER TURIZEM ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. OLIVER TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da OLIVER TURIZEM odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja, vendar nima pravice do povračila stroškov vize, potrebne za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu OLIVER TURIZEM potnika takoj obvesti.

11. Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. OLIVER TURIZEM izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne-realizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi.

12. Reklamacije

Potnik mora neustrezno storitev reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji. Po končanem potovanju mora potnik vložiti reklamacijo pisno v roku 60 (šestdeset) dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije OLIVER TURIZEM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če je po krivdi OLIVER TURIZEM prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, kadar ima OLIVER TURIZEM pravico do odpovedi aranžmaja ali do spremembe programa.

13. Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

13. Prtljaga

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. OLIVER TURIZEM ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

14. Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Glede formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.